Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Публикации / ЕНЕРГО-ПРО Продажби вече не е публично дружество

ЕНЕРГО-ПРО Продажби вече не е публично дружество
23.06.15 14:00
ЕНЕРГО-ПРО Продажби вече не е публично дружествоС решение № 519-ПД от 22.06.2015 г. на члена на Комисията за финансов надзор (КФН), изпълняващ правомощията на заместник-председател, ръководещ управление ''Надзор на инвестиционната дейност'', ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, гр. Варна е отписано от регистъра н
а публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Отписването от борсата стана възможно само благодарение на пенсионен фонд ПОК ''Съгласие'' АД който продаде акциите си с много ниска печалба и с което осигури пълен мажоритарен контрол от над 95 % (който разрешава отписване) на собствениците над компанията. 


Издадената от дружеството емисия 1 501 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална с
тойност 1 лев всяка, с ISIN код BG 1100027166 също е отписана от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор. На 08.06.2015 г. ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД внесе в КФН заявление, на основание чл. 119, ал.1, т.3, буква ''а'' от ЗППЦК, за отписване на дружеството и на издадените от него емисия акции от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. В съобщението, публикувано от дружеството се казва, че решението е в изпълнение на намерението, заявено в търговото предложение, отправено на основание чл. 149а, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД до останалите акционери, и с оглед постигнатите резултати. Търговията с акции на ЕНЕРГО-ПРО Продажби не е сред активните на Българска Фондова Борса.

Последната сделка е регистрирана на 20 май, като за деня са прехвърлени 199 акции. От началото на годината книжата на енергийното дружество са поскъпнали с 18.42% при пазарна капитализация от 33 772 500 лева.
 

 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1077