Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Опции и видове опции

Опции и видове опции
30.08.09 18:55

FOREX, STOCKS, BONDS, FUTURES & OPTIONS EXCHANGES 


Опцията е договор, който дава право на купувача, но не и задължението, да купи или продаде даден актив (суровини, ценни метали, акции, валути, индекси и т.н.) на дадена цена и с определен падеж. От другата страна продавачът е длъжен да изпълни задълженията си по опцията, ако купувачът го изиска, за което получава премия.

Има два класически вида опции, които се наричат обикновени ванила опции (plain vanilla options):

Кол опция (call) – дава правото да се купи актив на определена ударна цена (strike price) и падеж (maturity,expiry date), като цената която се плаща се нарича премия. Притежателят на опцията разчита на покачване на цената на актива в бъдеще.

Пут опция (put) – дава правото да се продаде актив на определена цена и падеж. Съответно очакванията на купувача са цената на актива да се понижи.

Опционният договор съдържа следните елементи:

*  вид - право да се купи (call) или продаде (put) актив
*  определя размера на актива (примерно 1000 акции)
*  цената на която би се изпълнила опцията* падеж/периода на изпълнение
*  премията – цената на опцията

От гледна точка на падежа, опциите се делят на: европейски тип, при който опцията може да се изпълни само на падежа. При американския тип опции правото може да се изпълни по всяко време преди крайната дата. И по-рядко се среща бермудският тип – опцията може да се изпълни на няколко определени предварително дати.

В зависимост от моментното положение на ударната цена и текущата цена на актива, опциите се делят на: At-the-money options, при които двете цени съвпадат. In-the-money options, при CALL опции ударната цена е по-ниска от текущата, а в случаите на PUT - по-висока. Out-of-the money options - при тях ударната цена е по-висока при CALL опциите и обратно, по-ниска при PUT от текущата цена на актива.

Освен класическите опции в наши дни стават популярни т.н. екзотични опции, като пример за такива са:

One-Touch Option – купувачът получава стойността на опцията, ако цената достигне до предварително определена цена преди падежа на опцията.

Double No-Touch Option – при тази опция има две бариери в цената - под и над настоящата, като купувачът получава компенсацията си, ако цената се движи в тези граници и не ги премине.

Double One-Touch Option – разновидност на горната, когато цената премине една от бариерите, купувачът получава стойността на опцията.

Knock-In Option – опцията започва да функционира като обикновена ванила опция, когато цената премине определено ниво.

Knock-Out Option – обикновена ванила опция, която престава да съществува, когато цената достигне определено ниво.

Рискът при покупката на опции е ограничен до премията, която се плаща. От друга страна, възможността за печалба е неограничена, което прави опциите привлекателни за търговия. Нещата стоят точно обратно при продажбата на опции и по тази причина не се препоръчва да се практикува от неопитни инвеститори.


Опционни стратегии


След като разгледахме видовете опции, в настоящата статия ще представим някой основни стратегии при търгуване с опции:

Bull Put Spread – тази стратегия се прилага при бичи очаквания за съответния актив. Представлява продажба на put опция с ударна цена, близка до настоящата, а друга put опция на по-ниска ударна цена е купена, за да се ограничи рискът. Печалбата тук е положителната разлика в премиите, а рискът се ограничава до разликата в ударните цени на опциите.

Пример: Акциите на компания Х се търгуват на цена 50 лв., като очакванията ни са те да се повишат.

Продаваме put опция (за 100 акции) с ударна цена 48 лв. за 400 лв.(4 лв. на акция) и купуваме put на 45 лв. за 250 лв. със същият падеж. Ако цената при падежа съвпадне с очакванията ни и е над 48 лв., печелим разликата от премиите – 150 лв. При условие, че цената падне, максималната загуба е разликата между ударните цени – 3 лв. *100 бр.= 300 лв.

Bear Call Spread – обратна на горната, като се разчита на понижение в цената. Продава се call опция близка до настоящата, а друга call опция на по-висока ударна цена е купена.

Bull Call Spread – разчита се на покачване в цената. Закупува се call опция на цена, близка до настоящата, и се продава call на по-висока, като по този начин се намалява платената премия. От друга страна, се ограничава и потенциалната печалба до разликата между ударните цени.

Bear Put Spread – прилага се при негативни очаквания за движението на цената. Обратна стратегия на горната. Купува се put на цена, близка до настоящата, и се продава put на по-ниска цена.

Straddle – при тази стратегия заемане на дълга позиция (long straddle) представлява едновременно закупуването на call и put опции за един и същ актив, ударна цена и падеж. Тук се разчита на значителна промяна в цената, без значение в каква посока. Рискът е ограничен до премиите, платени за двете опции.

Заемане къса позиция (short straddle) представлява точно обратното, продажба на две опции call и put за един и същ актив, ударна цена и падеж. Тук рискът е неограничен, докато печалбата се изразява единствено в премиите от продажбата на двете опции. Използва се при условие че се очакват минимални изменения в цената.

Пеперуда (Butterfly)

Long Call Butterfly – това е стратегия, при която 2 опции с ударна цена над и под настоящата цена са купени и две на средната цена са продадени. Това се нарича да “купиш пеперуда (buying a butterfly)”. Стратегията може да се приложи с put опции, като нещата стоят по същия начин.

Позицията в случая е неутрална (дълга=къса позиция), като по този начин се ограничава рискът при големи промени в цената. Максималната загуба е нетната сума, платена за опциите.

Купуването на пеперуда цели постигането на печалба при слабо движение на цената и при нисък риск. Най-голяма печалба се постига, ако на падежа цената е равна на ударната на средните две опции.

Пример:

Закупени са т.н. “крила”:

call опция за 100 акции на компания Х с ударна цена 50 лв. на стойност 400 лв.;

call с ударна цена 60 лв. на стойност 100 лв.

Продадени са 2 call опции (по 100 акции) на ударна цена 55 лв. на обща стойност 400 лв.(по 200 лв.), което представлява “тялото” на пеперудата.

Опциите са с един и същ падеж.

Нетната сума, платена за пеперудата е 100 лв., което е максималната загуба.

Максималната печалба ще бъде при цена на падежа от 55 лв. на Х. Двете опции на 55 и трета на 60 лв. ще загубят валидност, а call-а на 50 ни носи 500 лв. (100 акции * 5 лв.). Като приспаднем цената, платена за пеперудата (100 лв.), формираната печалба е 400 лв.

Short Butterfly - тук се продават крилата, а се купува тялото на пеперудата. Максималната печалба е нетната премия, получена при продажбата на опциите, а максималната загуба е разликата между ударните цени на опциите минус получената нетна премия.
Източник: investor.bg


 

Обучение: От А до Я в инвестициите и търговията: FOREX, STOCKS, BONDS, FUTURES & OPTIONS EXCHANGES

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1155