Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Търговия с опции на CBOE

Търговия с опции на CBOE
30.08.09 18:42

Автор: Росен Цветков
Търговия с опции на CBOEКогато опционната борса на чикагската камара отваря врати на 26 април, 1973 година, в малка зала за пушачи в сградата на Чикагската търговска камара, нейният успех изглежда несигурен. Някои критици на идеята не могат да проумеят защо новата борса стартира в период, в който икономиката се намира в криза.

Други пък поставят под съмнение компетентността на учредителите на борсата да организират пазар на нов инструмент, оценен от големите Ню-Йоркски борси като прекалено сложен за широката общественост. Всички съмнения обаче скоро изчезват. Както индивидуалните инвеститори, така и институционалните инвеститори са привлечени бързо от възможностите предлагани от този нов вид борсов инструмент. Днес CBOЕ е втория по големина пазар на ценни книжа в САЩ и вторият по големина пазар на опции в света. През 1997 година СВОЕ купува бизнеса за търговия с опции на Ню-Йоркската фондова борса. СВОЕ революционизира търговията с опции, като предлага вторичен пазар за опционните контракти и гарантира изпълнението на задълженията по сделките.

Видове опции предлагани на CBOE

CBOE предлага възможност за търговия с различни видове опции, сред които опции върху акции, индекси и лихвени проценти. Скоро борсата ще започне да предлага и опции върху фючърси.

Опции върху акции

На 26 април 1973 година СВОЕ е първата борса в историята, която започва да организира търговия с опции. Първоначално контракти се предлагат само за кол опции върху акциите на 16 компании. През първия ден са изтъргувани 911 контракта. Две години по–късно е създадена Корпорацията за клиринг на опции, която значително повишава сигурността на пазара на опции и му дава значителен тласък. През същата година е приет и модела на Блек и Скоулс за оценяване на опциите. Няколко години след като СВОЕ започва да предлага кол опции, директорите на борсата решават да организират и пазар за пут опции. Големият бум на търговията с опции карат регулативните органи на САЩ да обявят за известно време мораториум върху по-нататъшното развитие на пазарите на опции, за да анализират добре рисковете и значението на този инструмент. Този ход кара борсите в САЩ да затегнат контрола и да изработят нови процедури, което довежда до значително подобряване на условията на търговия с опции и до по-голяма защита за инвеститорите. През 1980 година мораториумът е отменен и СВОЕ увеличава броя на предлаганите опции до 120. Всяка опция върху акции на СВОЕ в базирана върху 100 акции от дадена компания. Интервалите, през които се предлагат опции с различни ударни цени са 2,5 пункта за акции с цена между 5 и 25 долара, 5 пункта за акции с цена между 25 и 200 долара, и 10 пункта, когато акцията струва над 200 долара. Минималната стъпка за промяна на цената на опцията е 5 долара. Датата на падеж на опциите е съботата след третия петък от месеца на падежа. Опциите са американски тип и могат да бъдат упражнени във всеки един ден до изтичането им. След като една опция е упражнена, следва реална доставка на акциите, на третия ден след нейното упражняване. СВОЕ е определила лимити за търговията с опции за да не застрашава безопасността на фондовите пазари. В зависимост от големината на компанията върху акциите на която се търгуват опции, е определен максимален брой кол или пут опции, които могат да бъдат издадени. За компаниите с най-голяма пазарна капитализация и с най-големи търгувани обеми акции максималният брой кол или пут опции в обръщение може да бъде 250,000 контракта. Това прави максимално 500,000 опционни контракта общо за кол и пут. За по-малките компании ограничението е съответно 200 000, 75 000, 50 000 или 25 000 контракта за кол и също толкова за пут. Тези максимални обеми са лимит и за това колко кол или пут опции могат да бъдат изтъргувани в рамките на пет поредни работни дни. Ако този лимит бъде достигнат по-бързо, търговията с определената опция се преустановява докато не изтече петдневния срок. СВОЕ е определила следните маржин изисквания при търговията с опции: Покупката на кол или пут опция трябва да бъде финансирана изцяло от инвеститора. Издателите на непокрити кол и пут опции (когато издават опции без да притежават реално акции на компанията) трябва да депозират и поддържат сума равна на 100 % от приходите от опцията за нейния купувач, плюс 20% от стойността на контракта (цена на акцията умножена по 100). От тази сума се изважда сумата, с която опцията е извън пари. Минималният маржин не може да падне под печалбата от кол опцията за купувача, плюс 10% от стойността на контракта, а за пут опцията не може да падне под печалбата от нея до този момент плюс 10% от нейната стойност ако бъде упражнена по ударната цена. Търговията с опции върху акции се провежда между 8:30 и 15:00 чикагско време. В края на осемдесетте години на двадесети век СВОЕ решава да отговори на желанията на клиентите си за опции върху акции, с падеж далеч напред във времето. Борсата въвежда опциите LEAPS, които всъщност са форма на дългосрочна опция. 

 

Докато срокът на обикновените опции почти винаги е 12 месеца, новият вид може да има до тригодишен срок валидност. Всички LEAPS опции имат падеж през месец януари на последната година от валидността си и първоначално за всеки инструмент се продават с опции с три разновидности на ударната цени – цена при която опцията е “при пари”, цена при която опцията е 20 % “в пари”, и цена при която опцията е 20 % “извън пари”. Нови ударни цени се добавят при движението на цената на опцията нагоре или надолу. Другите условия на търговия съвпадат с тези при обикновените опции върху акции. СВОЕ създава и така наречените “флекс” опции. Те представляват модифицирана форма на опционните контракти, която позволява на големите институционални инвеститори да изпълняват по-лесно стратегиите си за ограничаване на риска. В тези флекс опции обикновено се залага дата, различни от стандартните дати за този вид опция, или цена, която е между величините на две цени, предлагани на пазара. Първоначалната сделка с флекс опция върху дадена акция трябва да надхвърля 250 контракта. Срокът до падежа може да бъде много дълъг – до пет години. Цената, по която се извършва сетълмента по опцията, е тази на затваряне в деня, в който се упражнява опцията. Флекс опциите могат да бъдат както от американски, така и от европейски тип.

Опции върху индекси

Десет години след откриването си, СВОЕ създава още едно нововъведение, а именно търговия с опции върху индекси. Първият индекс, върху който се предлага опция е S&P 100, а борсовият код на опцията върху него е ОЕХ. 4,827 контракта ОЕХ са изтъргувани през първия ден. Малко по-късно започва и търговията с опции върху индекса S&P 500 (борсов код на опцията SPX). Тези две опции са голям успех и осигуряват на СВОЕ 92% от пазара на индекси опции по онова време. През 1997 година СВОЕ въвежда и опциите върху индустриалния индекс от фамилията Dow Jones. Към днешна дата СВОЕ предлага търговия с опции върху 40 индекса. Съществуват както индексни опции от американски тип, така и от европейски тип.  СВОЕ предлага и LEAPS опции върху индекси. Техният падеж е през месец декември на последната година.

Опции върху акции на инвестиционни фондове

СВОЕ предлага и възможността да се търгува с опции, базата на които са акциите на публично търгуваните колективни инвестиционни фондове. Опциите върху тези фондове се търгуват както опциите върху акции. Предлагат се само под формата на американски опции. База за такива опции са фондове на Голдман Сакс, Дау Джоунс, Вангард, Дойче банк и други.

Кредитни опции

Пазарът на кредитни деривати е с огромен потенциал. Проучване от миналата година установява, че пазарът “на гише” на кредитни деривати надхвърля 25 трилиона долара. СВОЕ разглежда това като възможност да разшири бизнеса си с опции и от скоро предлага СЕВО опции. Това са особен вид кредитни опции, които плащат фиксирана сума от 100 000 долара на контракт при настъпване на кредитно събитие преди падежа на опцията, и не плащат нищо, ако такова събитие отсъства. Под “кредитно събитие” се разбират случаите, когато даден издател на облигация или друга форма на дълг обяви невъзможност да плаща задълженията си. СВОЕ потвърждава наличието на такова събитие само ако то е публично достояние или данни за него са предоставени от съда. Поради характера на опцията, при нея отсъства ударна цена. Минималната възможна стъпка в цената на такава опция е 50 долара на контракт.

Лихвени опции

Лихвените опции предлагани на СВОЕ са от европейски тип и са базирани върху лихвените проценти на американските съкровищни бонове. Този тип опции позволяват на инвеститорите да заемат краткосрочни, средносрочни или дългосрочни позиции спрямо очакванията им за промяната на лихвените проценти в САЩ. СВОЕ предлага лихвени опции върху 13-седмични, пет годишни, десет годишни и тридесет годишни ДЦК. Търгуват се между 7:20 и 14:00 часа чикагско време.

Анализ на търговията на СВОЕ

2006 година е изключително добра за СВОЕ по много причини. Тя продължава да бъде най-голямата борса за опции в САЩ. Най-натовареният ден в историята на СВОЕ е отбелязан в петък, 19 май, 2006 година, когато бяха изтъргувани 5,816,336 контракта. Месец май на 2006 година пък е най-натовареният месец в историята с 70,522,508 изтъргувани контракта. Тези рекорди вече са надминати през 2007 година.През март 2007 бяха изтъргувани 82,963,812 контракта. На 27 февруари пък бяха изтъргувани 6,722,060 контракта и това е най-натоварения ден за всички времена. Обемът на търгуваните над 1900 опции върху акции нарасна с 42% до 390.7 милиона контракта за 2006 година, спрямо 275,6 милиона контракта за 2005 година. Петте най-търгувани опции върху акции са върху тези на акциите на компаниите Apple Computer, Google, Altria Group, General Motors и Microsoft. Растежът при индексните опции за 2006 година е 48 % спрямо предходната 2005 година. За 2006 година са изтъргувани 284 милиона контракта за индексни опции. В края на 2006 година СВОЕ листва на борсата 28 нови индексни опции, 96 опции върху акциите на колективни инвестиционни фондове и 4 лихвени опции.

 

СВОЕ е лидер на пазара на опции в САЩ за 2006 година, държейки една трета от целия обем. През 2005 година СВОЕ заема 30.8% от общия пазарния дял. През изминалата година СВОЕ повиши с 2% дела си при опциите върху акции до 26%, делът и при опциите върху акциите на инвестиционни фондове нарасна с 2.3% до 36%, а за индексните опции СВОЕ запази дял от 85%.


 
Източник: 2006 Annual Report, Chicago Board Options Exchange


Цената за място на пода се повиши със 100 % от 875 000 долара през януари 2006, до 1 775 000 долара през декември. През 2006 година са продадени общо 111 места. На 6 юни 2007 място на пода струва 2 550 000 долара. Успехът на СВОЕ се дължи на много фактори, но най-важният е иновативният дух на мениджърите на борсата. От 2006 година СВОЕ започна да предлага новата опция VIX. VIX е индекс на волатилността и отразява нагласите на инвеститорите за променливостта на цените на акциите на фондовия пазар в следващите тридесет дни. Популярността на индекса е голяма. За 2006 година среднодневно се търгуват 23,491 контракта от него. VIX опциите са един от най-успешните продукти въведени някога от СВОЕ. Малко след този успех се стартира и търговията с опции за волатилност базирани върху движението на цените на акциите, включени в индексите Russell 2000 (RVX опция), индустриалният Dow Jones (VXD опция), и  Nasdaq (VXN опция). Същата година СВОЕ въвежда и нова категория краткосрочни опции, наречени седмични и тримесечни опции. Краткият срок до падежа им позволява на инвеститорите да използват повече техники за хеджиране на риска на инвестициите си.

През 2006 година СВОЕ получава три отличия за дейността си, свидетелстващи за доброто развитие на борсата и професионализма на нейните управители. Списание Structured Products определи борсата за най-добър организиран пазар в Северна Америка. Изданието Global Finance обяви СВОЕ за най-добрата борса за деривати за 2006 година, а през месец декември VIX опциите са определени са иновация на годината. СВОЕ е разработила сложна система за търговия, съчетаваща в едно възможността за електронна търговия и търговия чрез директни заявки на пода. По тази причина системата се нарича “Хибридна”, тъй като предлага удобството на търговия чрез компютър, но без да изключва традиционния метод за търговия а пода. В края на 2006 година по-голямата част от търговците предпочитат да използват електронната версия на търговската система. Въпреки това на останалите 4 % се падат 29 % от общия обем на сключените сделки. Ясно е, че големите търговци и инвестиционни посредници предпочитат да се срещнат “очи в очи” на пода на борсата. Все пак интегрирането на компютърна търговия към класическия метод за търговия на пода дава много предимства. Най-вече автоматизирането осигурява съкратено време за осъществяване на сделките, по-ниски транзакционни разходи, както и намалени разходи за поддръжка и функциониране на борсата. За 2006 година СВОЕ реализира рекордни приходи възлизащи на 42.1  милиона долара, сравнено с 10.9 милиона долара за 2005 година. Средният брой търгувани опционни контракта възлезе на 2.7 милиона на ден.

Всички тези данни и резултати показват, че както и през далечната 1973 година, така и днес СВОЕ диктува модата при търговията с опции. Особен интерес предизвика новината обявена на 17 октомври 2006, че СВОЕ са подписали предварително споразумение за сливане с борсата за фючърси и опции СМЕ (Chicago Mercantile Exchange). Собствеността на новата борса ще бъде разпределена по следния начин – 65.4% за акционерите на СМЕ и 34.6% за акционерите на СВОТ. Новосъздадената компания ще има капитал 28 милиарда долара. Ефектът от сливането не е никак малък – ще бъдат спестявани поне 150 милиона долара годишно вследствие на съкратените разходи. Годишната печалба ще нарасне с най-малко 75 милиона долара.


ФОРЕКС (FOREX), АКЦИИ, ФЮЧЪРСИ  ОБУЧЕНИЕ  

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0776