Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Финансови инструменти

Финансови инструменти
08.02.06 14:37

Автор: Бета Корп

Финансови инструменти

КОРПОРАТИВНИ ЦЕННИ КНИЖА

Корпоративните ценни книжа най-общо са ценни книжа, издадени от акционерни дружества, с цел финансиране дейността. Те основно биват капиталови, дългови или деривативи.

Акции - Акциите са капиталови ценни книжа и овеществяват право на собственост върху обособена част от дружеството. Акциите дават следните основни права: право на глас в общото събрание на дружеството, право на дивидент, както и право на ликвидационен дял. Освен това, всеки акционер има право да придобие определен брой акции (пропорционален на делът му в дружеството) при увеличение капитала на дружеството, което е съпроводено с временно съществуване на деривативна ценна книга – т. нар. право Доходността от акциите се формира от получените дивиденти и от разликата между покупната и продажната цена (капиталова печалба) на акциите. При акциите рисковете за инвеститора са по-големи от колкото при облигациите, но и потенциалната доходност е значително по-голяма. При наличието на ефективен и развит пазар акцията, като ценна книга е силно волатилна и отразява цялата налична информация по отношение дейността на дружеството емитент, което е предпоставка за използването и като основен инструмент от сравнително по-спекулативните играчи.

Корпоративни облигации - Облигациите са ценни книжа, материализиращи вземания на инвеститорите от емитента на ценни книжа, по повод заем, което определя и характера им на дългови ценни книжа. Доходът за инвеститора в облигации се формира от лихвените плащания и от разликата между покупната и продажната цена. Често при издаването на облигациите главницата и/ или лихвените плащания са обезпечени с друг актив (обезпечени облигации). Корпоративните облигации са сравнително безрискови инвестиции с предварително определена или плаваща доходност. Притежателят на облигации се явява кредитор на дружеството издало облигациите, като вземанията му по изплащане на лихва и главница са приоритетни по отношение на задълженията спрямо акционерите. Облигациите са сравнително слабо волатилни ценни книжа и промяната в цените им е свързано преди всичко със срока до падежа и лихвените плащания. Този вид инструменти са подходящи за консервативните инвеститори и тези които търсят алтернатива на банковите депозити и ДЦК.

Ценни книжа на непублични дружества Освен инвестициите в публични дружества и публични емисии, съществуват атрактивни възможности за пряко инвестиране в капитала или дълга на непублични такива. Много отрасли в момента преминават през дълбоко преструктуриране, други в момента се създават, което предоставя на инвеститорите и на предприемачите възможността да се възползват от потенциалния ръст на Българската икономика. Допълнителният риск, който тези ценни книжа носят, в сравнение с техните публични аналози е ликвидният риск, тъй като те не се търгуват на регулиран пазар.Деривативни ценни книжа (деривати). Дериватите се ценни книжа, които произтичат от друг актив (стока или ценна книга) и те са пряко свързани със съществуването на този базов актив. Деривати са правата, вариантите, опциите, фючърсите и др. екзотични ценни книжа. В страната почти не съществува регулиран пазар на деривати с изключение на правата от увеличението на капитала на публични дружества.

ИПОТЕЧНИ И ОБЩИНСКИ ОБЛИГАЦИИ По същество те не се отличават от корпоративните облигации, още повече, че ипотечните са и корпоративни. Разликата се състои в това, че са издадени от банки или общини и като цяло са считани за по-нискорискови. Ипотечните облигации задължително се издават с обезпечение.

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА (ДЦК) И ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ. Държавните ценни книжа са ценни книжа, емитирани от Министерство на финансите като представител на държавата и те материализират държавен дълг. Притежатели на ДЦК могат да бъдат български или чуждестранни физически и юридически лица. ДЦК в обращение са отделни емисии, които имат свои уникални характеристики, като:

номер на емисията - буквено-цифров код, който идентифицира емисията;
дата на емисията - датата, на която ДЦК са пуснати в обращение и от която започва да тече срокът на емисията;
падеж - датата, на която се извършва плащането на номиналната стойност на емисията и се погасява задължението на държавата към притежателите на ДЦК;
номинална стойност - стойността, изплащана на падежа на притежателите на ДЦК;
лихвен процент - процентът, с който се олихвява номиналната стойност, за да се получи размерът на дължимите лихви, които често се обозначават като лихвени купони.
По отношение на вложенията в ДЦК може да се каже, че те са:

с висока сигурност - изплащането на падежа на номиналната стойност и лихвите е гарантирано от държавата;
с висока ликвидност - емисиите на ДЦК са с големи обеми и за тях съществува развит вторичен пазар, където вложителите биха могли, да продадат притежаваните от тях ДЦК преди датата на падежа при почти нулеви транзакционни разходи.
Според срока им до падежа (матуритета) ДЦК са:

краткосрочни (съкровищни бонове) - емитират се със срок до падежа до една година;
средносрочно - със срок на изплащане от една до пет години включително;
дългосрочни - със срок на изплащане над пет години.
Средносрочните и дългосрочните ДЦК се наричат съкровищни облигации. В зависимост от вида на дохода, който носят ДЦК, биват:

лихвоносни - емитират се по цена равна или по-голяма от номинала им, върху който се начислява лихва съобразно лихвения процент на емисията;
сконтови - емитират се по цена под номинала и доходът за вложителя се формира само от отстъпката, т. е. от разликата между покупната цена и номиналната стойност, изплащана на падежа;
сконтово-лихвоносни - емитират се по цена под номинала, а върху него се начислява лихва съобразно лихвения процент на емисията, т. е. доходът се формира от отстъпката от номинала и лихвата.
ЗУНК - В обращение се намират и т.нар. ЗУНК – ове. Това по същество са държавни облигации, издадени в съответствие със Закона за уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК), договорени до 31 декември 1990 г. ЗУНК - овете са държавни ценни книжа и притежават всички техни основни характеристики.

Брейди облигации - Брейди облигациите са държавни ценни книжа, които са издадени в замяна на част от външния дълг на България. Лихвеният процент по тях е обвързан с Лондонския междубанков лихвен процент ( LIBOR). Търгуват се както на международните пазари, така и в България. Придобиването на брейди облигации от български физически и юридически лица е подчинено на валутния режим в страната. Брейди облигациите могат да се използват в сделки, свързани с касовата приватизация, поради което инвеститори в тях са и купувачи на приватизиращи се обекти и финансови институции.

КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ - Компенсаторните инструменти най-общо казано са инструменти, издадени от съответните представители на Българската държава (ведомства, областни управи и поземлени комисии) за обезщетяване на лицата или техните правоприемници, чиито имоти, сгради или земеделски земи са одържавени или отчуждени. Компенсаторните инструменти са поименни и (с изключение на компенсаторните записи от преобразувани жилищно спестовни влогове) могат да се прехвърлят без ограничения. Те могат да бъдат използвани като платежно средство при приватизационни сделки, да се придобиват акции от приватизирани търговски дружества, както и да се ползват като инвестиционни бонове с всички произтичащи от това права и задължения по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, включително участие в доброволни пенсионни фондове. С регистрирането им за търговия на фондовата борса, компенсаторните инструменти са превърнаха освен в платежно средство при определени приватизационни сделки и в инструмент за активна търговия, отличаващ се с висока ликвидност. Доходността от инвестиции в компенсаторни инструменти има силно спекулативен характер и инвеститорите следва да имат предвид, че те не са ценни книжа (макар да се търгуват като такива), имат временен статут и тяхното съществуване не е обезпечено с реални активи.


 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

7.1912