Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

☞ Архив: Публикации / Капиталовия пазар в България

Капиталовия пазар в България
08.02.06 14:31

Автор: Бета Корп
Инвестиции в акции

Капиталовия пазар в България

Институционалната рамка на капиталовия пазар в страната е определена от Закона за публично предлагане на ценни книжа (в сила от началото на 2000 г.), които регламентира дейността на участниците на пазара

Българска Фондова Борса – София АД (БФБ)

БФБ е акционерно дружество, лицензирано от ДКЦК (сега КФН) за организирането на официален и неофициален пазар на ценни книжа, като осигурява на членовете си и на техните клиенти равен достъп до пазрарната информация и равни условия за участие в търговията.

Акционери на БФБ са членовете на Борсата (инвестиционни посредници и търговски банки), както и Българската държава.

За метод на търговия е определен методът, при който поръчките за покупка и продажба се въвеждат в електронна система за търговия в течение на борсовата сесия. Поръчките се срещат автоматично от системата, спазвайки приоритетите цена и време при въвеждане.

Клиентските поръчки имат приоритет при изпълнение пред поръчките за собствена сметка на инвестиционните посредници. Минималната стъпка на котиране е 0.01 BGN.

От септември 2000 г. беше въведена система за неприсъствена търговия, която позволи на инвестиционните посредници да търгуват от своите офиси, без да е необходимо физическото им присъствие на пода на борсата.

Комисия за финансов надзор (КФН)

Това е основният регулаторен орган, който нормативно регламентира дейността на всички участници на капиталовия пазар в страната и следи за спазването на закона.

КФН издава разрешения за извършване на дейност на институциите, организиращи пазари на ценни книжа, инвестиционните посредници, инвестиционните дружества и фондове, дружества със специален инвестиционен характер и др., както и одобрява проспектите за публично предлагане на ценни книжа на емитентите и регистрира емисиите ценни книжа за търговия.

Основни приоритети в дейността на КФН по отношение инвестиционната дейност (освен по отношение на инвестиционната дейност, КФН е надзорник и на застрахователната и дейността по допълнителното социално осигуряване) са защитата интересите на инвеститорите и осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари, както и организирането на ефективен пазар на ценни книжа и защитата интересите на инвеститорите.

Централнен депозитар АД (ЦД)

ЦД е мястото, където се съхраняват и водят всички безналични ценни книжа.

ЦД е акционерно дружество, чиито акционери са различни финансови институции (инвестиционни посредници и търговски банки), БНБ и Министерството на финансите.

Предметът на дейност е обусловен от естеството му на единствен регистратор за безналичните ценни книжа и включва откриване и водене на сметки за ценни книжа, регистриране на сделки с ценни книжа, администриране на ценни книжа (включително водене на книги за безналични акции и облигации), обездвижване на ценни книжа и др.

Всички сделки с безналични ценни книжа се приключват от ЦД, при правилата определени от него и задължителни за спазване от инвестиционните посредници.
 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0879